^Yukarı
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Yayınlar

Toplum yaşamında gerçekleşen olaylar, hukuk kurallarına, bu bağlamda ceza hukuku kurullarına aykırılık oluşturabilmektedir. Hukuk uygulamacılarının görevi, bir olayın hukuk kurallarına aykırılık oluşturup oluşturmadığının, şayet oluşturuyorsa bu aykırılık dolayısıyla kimin, hangi nedenle sorumlu tutulacağını ve nasıl bir yaptırım uygulanacağını belirlemektir. Bu belirleme sürecinde uygulamacı, hem hukuk kuralları açısından değerlendirilecek olayın ne olduğunu doğru tespit etmeli, hem de hukuk kurallarını tespit edilen olaya doğru şekilde uygulamalıdır. Doğru uygulama bakımından ise, uygulamacının, konuya ilişkin yeterli teorik ve mevzuat bilgisine sahip olması gerekir. Hukuk uygulamacıları arasında yer alan Avukatlar bu süreçte çok önemli bir görev üstlenmektedirler. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren bu  alanda bilgi ve deyimin önemi kendini çok açık bir şekilde göstermektedir.  

 

Bu kapsamda, Hukuk Büromuzca deneyimimiz ve bilgi birikimimiz olan:

 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Evrakta sahtecilik,
 • Memur suçları, 
 • Konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. 

İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen hukuk dalıdır. 
Hukuk Büromuzca: 

 •  İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,
 •  İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
 • İş kazaları veya hastalıklar,
 • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
 • Karşılaşılabilecek diğer meseleler.
   

Konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerini gerçekleştiren, ülke kalkınmasında etkili olan yatırım sermayesi, bütün ülkelerin çekmek istediği sermaye şeklidir. Ekonomik ve siyasal istikrar ülkeye yabancı sermaye çekmek için gerekli ve önemli koşuldur. Aynı zamanda, yatırımcının kendisini güvende hissedebileceği hukuki düzenlemeler ve bu düzenlemeler konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip, kendilerini doğru yönlendirecek hukukçu bir ekip de bu süreçte çok büyük önem arz etmektedir. Bu önemin farkında olan Hukuk Büromuzca konusunda deneyimli kadrosuyla:

 • Yabancı şirketlerin Türkiye’deki ihalelere katılımı,
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alış ve satış işlemleri,
 • Yabancıların Türk şirketleriyle ortaklık modelleri,
 • Ortaklıklarda azınlık hakları,
 • Özelleştirme süreç yönetimi,
 • Yatırım işlemleri,
 • Türkiye’de oturma izni,
 • Türkiye’de çalışma izni,
 • İngilizce sözleşme hazırlanması veya kontrol edilmesi, 

Konularında yerli/yabancı kişi ve kuruluşlara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde yürürlükteki mevzuata ve hukuka bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlü olmakla birlikte, uygulamada İdarelerce tesis edilen ve muhatap kişi ve kuruluşların mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

İdarenin tek taraflı, kesin ve yürütülebilir işlemleriyle telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, kişi ve kuruluşların İdare karşısında hukuken korunması büyük önem taşımaktadır. Hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle menfaatleri ihlal edilen müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla İdare ve Vergi Hukuku konusunda uzman hukukçularımızla:

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Memur davaları,
 • Öğrenci davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,
 • Vergi suç ve cezaları,
 • Özelge başvuruları,
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık,
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık, 

konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Türkiye enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan bir çok yasal düzenleme ile enerji piyasası yeniden şekillenmiştir.

Bu yeni dönemde Enerji Hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji hukuku başlı başına bir disiplin olarak gelişmeye başlamıştır.

Bu yeni gelişen alanda Hukuk Büromuz uzman ve deneyimli kadrosuyla:

 • EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri,
 • Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar,
 • Türbin vb. enerji ekipmanlarına ilişkin alım-satım sözleşmeleri,
 • Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler,
 • Enerji projelerinin finansmanı,
 • Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar,
 • Enerji verimliliği konusundaki sözleşmeler,
 • Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar,
 • Enerji piyasasındaki uluslar arası uyuşmazlıklar, 

Konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Copyright © 2013. Yosunkaya Hukuk Bürosu Rights Reserved.


Facebook