^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Emsal KİK Kararları

 

EMSAL KİK KARARLARI:


 

 1. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesine aykırılık
 2. Asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulması
 3. Bilgi eksikliği olarak değerlendirilmeyecek eksiklik
 4. Birim fiyat teklif cetvelinde çalıştırılması öngörülen  personel için ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar ile fazla çalışmaya ilişkin
 5. Engelli işçi sayısı ve engelli işçiler için Hazinece karşılanacak prim tutarları dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanması
 6. Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği
 7. İhale dokümanına yönelk şikayeti ihale tarihine kadar sonuçlandırılmaması
 8. İhale ilanında ve İdari Şartname’de yer almayan bir düzenlemenin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği
 9. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin ilgili işin ihalesine katılamayacağı
 10. İhale tarihinden sonra dokümana yönelik şikayet
 11. İş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olmamakla birlikte ihale konusu iş veya işin bölümleriyle benzerlik taşıması
 12. İş deneyim belgesinin benzer işe uygun kısımlarının ayrıştırılarak değerlendirilmesi
 13. İş Ortaklığı’nın tüzel kişiliği olmaması sebebiyle konsorsiyum üyesi olamayacağı
 14. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunan şirket müdürünün, yasaklı olmayan vekil aracılığıyla ihaleye katılması
 15. Kapasite raporunda istenen günlük yemek üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacından fazla olması
 16. ortak girişim ortağı vekilinin İhalelere katılmaktan yasaklı olması
 17. Pazarlık usulünde son fiyat teklifinin usulüne uygun olmaması
 18. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesaplaması
 19. Teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmaması
 20. Vergi matrahıMali zararın net satışlara oranı
 21. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler
 22. Yapım aşırı düşük teklif sorgulamasının usulüne uygun yapılmaması
 23. Zeyilname’nin,ihale  tarihinden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmemesi
 24. Anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu formatı yerine sehven birim fiyat teklif mektubu formatı
 25. Aslı idarece görülmüştür şerhinde yetkili imzanın olmaması
 26. Aşırı düşük açıklamasında fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde belirtilen şerhi taşımadığı
 27. Birim fiyat teklif cetvelinde imza olmasına rağmen kaşe olmaması
 28. Düzeltme ilanı yayınlanmaması
 29. İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı
 30. İhale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı
 31. İhaleye katılmak için EKAP'a kayıt zorunluluğu
 32. İş deneyim belgesinin mevzuatta düzenlenen belgelerin sunuluş şekli hükümlerine uygun olduğunun şikâyet başvurusu üzerine tespit edilmesi durumunda
 33. Pazarlık usulüyle çıkılan ihalede davet edilmeme işlemine yönelik başvuru
 34. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacağının düzenlenmesi halinde asgari işçilik bedeli
 35. Sınır değer hesaplamasında dikkate alınacak teklifler
 36. Son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması
 37. Tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin komisyon kararı ile iptali
 38. Vekaleten ihaleye katılımda tüzel kişiliğin imza sirküsünün sunulmaması
 39. Yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif kalması nedeniyle ihalenin iptali
 40. Yerli istekliye %1 fiyat avantajı
 41. Yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesinde tasdik işleminin bulunmaması
 42. Zeyilnameye yönelik başvurularda şikayet süresi
 43. %99,95 oranında iş artışı yapılan işe ilişkin iş deneyim belgesi (4734 sayılı Kanuna tabi olmayan işte)
 44. 10-f
 45. 50 kişi ve üstü personelin aynı ihalede çalıştırılması halinde indirimden yararlanılacağı
 46. 2531
 47. Aşırı düşük teklif açıklamasında yazım hatası
 48. Aynı İdare
 49. Bilanço tablosunda TÜRBOB kaşesinin bulunmamasının bilgi eksikliği çerçevesinde tamamlanabileceği
 50. Birden fazla teklif-Boş teklif mektubu sunulması
 51. Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı olmaması
 52. Birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının kaşesiz ve imzasız olması
 53. Birim fiyat teklif listesinin ayrıca sunulmuş bir birim fiyat teklif cetveli olarak değerlendirilemeyeceği
 54. Bölünen Şirketin iş deneyim belgesi
 55. Dokümana yönelik şikayet başvurusuna cevap verilmemesi 
 56. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olmadığı
 57. Engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği 
 58. Faks ile gönderilen belgenin dikkate alınmaması gerektiğine ilişkin 
 59. Farklı hizmetlerin birlikte ihale edilmesi 
 60. Hizmet alımı-Eşit Teklif 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalanmamış olması 
 61. Hizmet alımlarında eşit teklif-işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmaması ve bu kapsamda 1 (bir)  puan verilmesi 
 62. İflas durumunda olmadığına ilişkin belgenin meslek odasından alınması 
 63. İhale konusu alanda faaliyet göstermeyen isteklinin durumu 
 64. İki kısım üzerinde kalan yükleniciye tek iş deneyim belgesi düzenlenmesi 
 65. İlansız Pazarlık usulü 
 66. İsteklilerin teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra süre uzatımını kabul etmeleri ve geçici teminatlarının süresinin uzatılması 
 67. İş denetleme belgesinde son onbeş yılın hesabı 
 68. KİK kararıyla yeterlik kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin sınır değer hesaplanırken dikkate alınmadan yeniden sınır değer hesaplanması 
 69. Kısmi teklife açık ihalede kısımlardan üçünün ihalesi üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinde esas alınacak teminat tutarı 
 70. Mezuniyet belgesinin iş deneyimi yerine geçen belge olarak ancak mezun olunan yıldan sonra kullanılabileceği 
 71. Mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl ifadesine göre iş deneyim belgesi tutarının hesaplanması
 72. Mezuniyetten sonra geçen sürelerin hesaplanması-İş deneyimi 
 73. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti hesabında KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu 
 74. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde asgari işçilik bedelinin altında teklif sunulması 
 75. Rakam ve yazıyla 
 76. Sözleşme uygulamasındaki ceza kesintisinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilemeyeceği 
 77. Şirket Müdürünün imza yetki süresinin ihale tarihi itibariyle sona ermesi
 78. Teklif edilen birim fiyatın bir kuruşun altında olması
 79. Teklif zarfında bilgilerin yanlış, ancak İKN nin doğru yazılması 
 80. Teknik Şartname’de geçen “işlem gördükten sonra” ibaresinin yiyeceklerin pişirilmesinden sonraki hali anlamında değerlendirilemeyeceği 
 81. Teknik şartnameye cevap sunulmaması 
 82. Yaklaşık maliyetin ihale tarihinden sonra düzeltilmesi 
 83. Yaklaşık maliyetin üzerinde teklif 
 84. Yap-işlet-devret-iş deneyimi 
 85. Yarıdan fazla hisseye sahip iş deneyim belgesi sahibinin ihale tarihinden sonra ölümü 
 86. Yasak fil ve davranış- pilot ortağın fiilinden özel ortağın sorumluluğu 
 87. Yasaklılık işlemi başlatılan isteklinin aynı İdarenin ihalesine iştirak ettirilmemesi 
 88. Yazılım alımı ihalesinin personel çalıştırmasına dayalı ihale olmadığı 
 89. Yeminli mali müşavirlerin kaşe kullanma zorunluluğu bulunmadığı (Özel mühür kullanacakları) 
 90. Yüklenicinin ortağı olduğu şirketin alt yüklenici olduğu işe ilişkin iş deneyim belgesi
©2016 Yosunkaya Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır


Facebook twitter